Aktuální všeobecné podmínky platné od 05/25/2018 09:40:24


Úvodní ustanovení

  1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  5. ...

Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 05/25/2018 09:40:24.

  2. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky Poskytovatele služby PageRide uvedené na adrese https://www.pageride.com/cz/pricelist/terms/?site.